معرفی معاونت ها و مدیریت ها

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

علیرضا عباسی

سرپرست معاونت مالي-اداري

2

محمد دغاغله

سرپرست معاونت فني - اجرايي

3

فرید موسی ئی

معاون توليد -اجرا

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

نادر طاهری

سرپرست امور مالي و ذیحسابی

2

محمد ممبینی

مسئول امور قراردادها

3

علی زنگنه

مسئول اموراداري

4

علی سلمانی پور

مدير اجرايي

5

نسیم قاسمی قاسموند

سرپرست بازرگاني

6

محمد رضا رشید بوستانی

مسئول روابط عمومي

7

مهدی خضری

مسئول کارخانه

۸ مرتضی زایری مسئول پخش آسفالت
9 کمال عرفانی خواه  مسئول دفتر فنی
۱۰  جعفر عبادی مسئول کارگزینی
 ۱۱   مسئول انفورماتیک
۱۲   مسئول موتوری
۱۳ آرش توکلی مسئول دبیرخانه
 ۱۴ جواد صالحی مسئول امور حقوقی