معرفی معاونت ها و مدیریت ها

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

علیرضا عباسی

 معاونت مالي-اداري

2

محمد دغاغله

 معاونت فني - اجرايي

3

امین بندقیلی

سرپرست معاونت توليد -اجرا

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

مهران معین فر

 امور مالي و ذیحسابی

2

محمد ممبینی

مسئول امور قراردادها

3

منتها شیرالی

رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

4

علی سلمانی پور

مسئول اجرايي

5

نسیم قاسمی قاسموند

مسئول امور درآمد

6

سیدراضی موسوی

مسئول امور ارتباطات

7

مهدی خضری

سرپرست کارخانه

۸ منصور چهارلنگ سرپرست پخش آسفالت
9 کمال عرفانی خواه سرپرست دفتر فنی
۱۰  جعفر عبادی مسئول کارگزینی
 ۱۱ سبحان استرکی مسئول بازرسی
۱۲ علی کوزری مسئول حراست
۱۳ محمد حسین بهادلی مسئول امور حقوقی