سياستها و خط مشي ها

اصلاح ساختار سازماني و تشكيلاتي- مديريتي سازمان
بهبود روشها و شيوه هاي اجرايي و انجام فعاليتهاي سازمان (عمراني- خدماتي – اداري و...)
بسط، گسترش و اشاعه فرهنگ تعالي سازماني و فرهنگ بهبود مستمر سازمان
تغيير رويكرد برنامه ريزي (از برنامه ريزي سنتي و ناكار آمد به برنامه استراتژيك و ...) و افزايش توان مديريتي سازمان
كاهش هزينه هاي غير ضروري و مازاد تحميلي به سازمان عمران در كليه بخشها
ارتقا ء توان و جايگاه كنترل در سازمان
تدوين دستورالعملهاي پذيرش يا عدم پذيرش( رد و قبول) مطابق با استانداردهاي و الزامات قانوني
تقويت كنترل حين فر آيند
ارتقاي دانش مديريت و كنترل پروژه
استفاده از تكنيك هاي نوين جهت كاهش هزينه ها و تسريع در انجام پروژه ها
افزايش تعامل با شهرداريها (بويژه شهرداري اهواز) و ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي و بخشهاي خصوصي
تقويت توان نظارتي – كنترل سازمان
ارتقاي توان مديريت واگذاري پيمانها يه پيمانكاران
تقويت توان توليدي واحدهاي توليدي سازمان
ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت جذب بيشتر پروژه هاي عمراني شهر و شهرداري
توجه به مديريت بازار و بازاريابي فرا سازمان و فرا شهري در سازمان عمران
ارتقاء سطح آگاهي هاي عملي و اعتقادي منابع انساني سازمان
حفظ و جذب منابع انساني متخصص و متعهد
ارتقاء رضايتمندي كاركنان سازمان
گسترش ارتباطات برون سازماني
اشاعه فرهنگ تحقيق و توسعه در سازمان
جلب مشاركت فعالان و شاغلان عرصه ساخت و سازهاي عظيم شهري و پروژه هاي كلان عمران اعم از بخشهاي دولتي- خصوص
چشم انداز نهايي سازمان عمران شهرداري اهواز: سازماني با نظام و ساختار برترمديريتي واجرايي در حوزه عمران وآباداني شهري (بويژه شهر اهواز)، برخوردار از منابع انساني، مالي-اعتباري، فني وتخصصي پايدار وكارآمد ، مبتني بر فناوري و دانش روز
رسالت و ماموريت سازمان عمران شهرداري اهواز عبارت است از: مديريت تهيه و اجراي مستقل،مشاركتي يا سرمايه گذاري و...طرح هاي عمراني، زير ساختي و زيربنايي شهري با ويژگيهاي چون مانايي، باكيفيت، روزآمد، رقابتي ودرآمدزا