راهبردهای سازمان
  • ارتقاء كارايي و افزايش اثربخشي فعاليتها و كاركردهاي سازمان
  • ارتقا كيفي و استاندارد سازي محصولات توليدي و ارائه خدمات
  • بهبود مديريت اجرايي و بهينه سازي فرآيند اجرايي طرحها و پروژه ها ي عمراني به لحاظ  زمان ، هزينه و كيفيت (استاندارد سازي)
  • ارتقاءنقش و جايگاه سازمان عمران در مديريت و اجراي طرحهاي عمراني و افزايش حجم فعاليتها و حوزه هاي كاركردي و فعاليتي
  • رشد و تعالي منابع انساني و گسترش مطالعات و پژوهش وفناوري سازمان
  • توسعه وبرون سپاري، خصوصي سازي و اجراي پروژه هاي مشاركتي
  • ايجاد انگيزه رغبت و ارتقاء رضايت شغليدر بين كاركنان و شاغلان سازمان
  • بسترسازي در جهت توسعه و رونق اقتصادي سازمان و تامين منابع مالي پايدار به منظور مديريت و ادره سازمان