اهداف كلان


- توسعه شبكه خدمات فني –مهندسي سازمان در سطح شهر اهواز و خارج از آن
- ايجاد ساختار استاندارد و كيفيت بخشي به خدمات
- ايجاد بستر مناسب جهت تشويق و ترغيب و جذب مشاركتهاي بخش خصوصي
- ارتقاء عملكرد سازمان در حيطه سياستگذاري، نظارت ومشاركت در پروژه هاي عظيم عمران شهري
- رشد مداوم و پايدار منابع مالي و اعتباري ، منابع انساني، پژوهش و فناوري سازمان
- بهبود مستمر نظام اداري و اجرايي – مديريتي و ارتقاء توانمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري سازمان
- ايجاد مديريت متمركز و متخصص در زمينه توسعه فعاليتهاي عمراني و زيرساختي بويژه مشاركت  در پروژه هاي عمراني
- اجراي تدابير مديران ارشد سازمان عمران جهت يكپارچگي و همراستايي عملكرد با ساير واحد هاي شهرداري اهواز
- تمركز بر نيازهاي عمران شهري با توجه به بازخورد هاي دريافت شده از كارشناسان، خبرگان و مسئولان
- الگوبرداري و بهينه كاوي از سيستم هاي مختلف مديريت عمران شهري در ساير كلان شهرهاي كشور
- هوشمندسازي فرايندها با بهره گيري از روش هاي نوين وتكريم ارباب رجوع
- خصوصي سازي، كوچك سازي وتمركز برماموريت هاي اصلي سازمان عمران
- توانمندسازي و حفظ منابع انساني متخصص جهت نظارت دقيق برپروژه هاي سازمان عمران
- چابك سازي و كاهش زمان و هزينه فرايند عقد قرارداد وبهبود ارائه خدمات به كارفرمايان 
- بهره گيري مستمر و به روز از فناوري نوين در راستاي كاهش زمان هزينه اجراي پروژه ها
- افزايش كارايي و اثر بخشي فعاليتهاي سازمان
- افزايش كيفيت در توليدات و ارائه خدمات به مشتريان و كارفرمايان
- بهبود مديريت و اجراي بهينه پروژه هاي عمراني، زيرساختي، زير بنايي وسرمايه گذاري به لحاظ زمان وهزينه، كيفيت و استانداردها