اقدامات و دستاوردهای معاونت تولید و اجرا

اقدامات بعمل آمده در حوزه تولید ۹۱-۱۳۹۰

 • افزايش كیفیت و مقاومت مارشال آسفالت از ۷۰۰ به ۹۷۰
 • تشكیل واحد كنترل كیفیت سازمان
 • اخذ تأيیديه محیط زيست جهت كارخانه هاي تولید آسفالت
 • راه اندازي سرور و نصب ۲۵ دستگاه GPS براي كامیونهاي حمل آسفالت در راستاي افزايش كنترل حمل و نقل براي اولین با در سطح كلان شهرهاي كشور
 • نصب اويل هیترقیر در آماده سازي قیر mc ، موثر در حفظ كیفیت قیر و تامین ايمني و جلوگیري از حريق

 

تناژ آسفالت تولیدي در سال ۹۱

 • ۲۲۵ هزار تن
 • در مساحت ۱,۲۳۰,۰۰۰ متر مربع
 • با اعتبار ۱۶۰ ميليارد ريال
 • معادل ۱۱۰ خيابان و بلوار با سطوح آسفالتهاي فرسوده و تخريب شده


تولیددر سال ۹۱

 • ۲۵۰ هزار تن آسفالت جهت عمليات روكش و لكه گيري آسفالت معابر
 • با اعتبار ۱۵۶ ميليارد ريال
 • در مساحت ۱,۸۱۱,۵۹۴ متر مربع به ضخامت تقريبی ۶ سانت
 • بيش از ۱۵۰ بلوار و خيابان اصلی و فرعی در سطح شهر