دوشنبه، 20 آذر 1396
مقایسه تولید آسفالت در چهارسال گذشته

سال
 ۱۳۸۹  ۱۳۹۰  ۱۳۹۱  ۱۳۹۲
تن آسفالت ۹۷,۳۱۲ ۲۲۵,۰۰۰  ۲۵۰,۰۰۰  ۱۸۳,۰۰۰