پنجشنبه، 27 مهر 1396
معرفی معاونت ها و مدیریت ها

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

مرجان کبیری

معاون مالي-اداري

2

امین فتحی

معاون فني - اجرايي

3

صادق حزباوی

معاون توليد -اجرا

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

ماهرخ حسين پور

مسئول مالي

2

محمد ممبینی

مسئول امور قراردادها

3

علی زنگنه

مسئول اموراداري

4

محمد تقي پور

مدير اجرايي

5

علی حاجی زاده

سرپرست بازرگاني

6

محمد رضا رشید بوستانی

مسئول روابط عمومي

7

مهدی خضری

مسئول کارخانه

۸  عبدالرزاق کردونی مقدم مسئول پخش آسفالت
9   جاوید عطائیان  مسئول دفتر فنی
۱۰  جعفر عبادی
مسئول کارگزینی
 ۱۱ محسن ملکی انفورماتیک
۱۲ مسعود عباسی مسئول موتوری
۱۳ آذر علیدادی مسئول دبیرخانه
 ۱۴ حمزه حویزاوی مسئول امور حقوقی