معاونت فنی و اجرایی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: رمضان احمدی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی (لیسانس) در رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (بهمن۸۴).
 • کارشناسی (لیسانس) در رشته حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز(  بهمن۹۵) .
 • کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی ومدیریت ساخت -دانشگاه آزاداسلامی اهواز.

سوابق اجرایی:

 • ۱۴ سال سابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان.
 • دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی.
 • ۱۴ سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در شهرداری اهواز بشرح ذیل:
 • از سال ۸۵ تا سال ۸۹ در معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ اهواز  سِمَت : مهندس ناظر  پروژه های عمرانی شهری.
 • از سال ۸۶ تا سال ۸۹ در معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ اهواز  سِمَت : مسئول برآوردها و بودجهبندی و تأمین اعتبار  پروژه های عمرانی منطقه ۸ .
 • از سال ۸۹ تا سال ۹۱ در معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ اهواز    سِمَت : مهندس ناظر پروژه های عمرانی شهری.
 • از سال ۹۱ تاسال ۹۴  درشهرداری منطقه ۳ اهواز سِمَت:مسئول برآوردهاو بودجهبندی وتأمین اعتبار  پروژههای عمرانی منطقه ۳
 • از سال ۹۳ تا سال ۹۴ در شهرداری منطقه ۳ اهواز با حفظ سِمَتِ همزمان : مسئول درآمد و نیز مسئول برآوردهاو بودجهبندی وتأمین اعتبار پروژههای عمرانی منطقه ۳
 • از سال ۹۴ تا سال ۹۶ در شهرداریِ اهواز(مرکز)- سِمَت: مدیر برنامهریزی ومطالعات اقتصادی سازمانِ سرمایهگذاری و مشارکتها
 • از سال ۹۴ سال ۹۶-  عضو کمسیون سرمایه گذاری شهرداری اهواز (با ابلاغ شهردار اهواز).
 • از سال ۹۶ تا کنون در سازمان عمران شهرداری اهواز- سِمَت: معاون فنی و اجرایی سازمان.

 

 

 
مصطفی رمضان احمدی