معرفی معاونت ها و مدیریت ها

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

هادی حزباوی

معاون مالي-اداري

2

مصطفی رمضان احمدی

معاون فني - اجرايي

3

فرید موسی ئی

معاون توليد -اجرا

 

 

رديف

نام نام خانوادگي

سمت

1

ماهرخ حسین پور

مسئول مالي

2

محمد ممبینی

مسئول امور قراردادها

3

علی زنگنه

مسئول اموراداري

4

محمد تقي پور

مدير اجرايي

5

 

سرپرست بازرگاني

6

محمد رضا رشید بوستانی

مسئول روابط عمومي

7

مهدی خضری

مسئول کارخانه

۸  عبدالرزاق کردونی مقدم مسئول پخش آسفالت
9    مسئول دفتر فنی
۱۰  جعفر عبادی مسئول کارگزینی
 ۱۱ محسن ملکی مسئول انفورماتیک
۱۲ مسعود علیپور عباسی مسئول موتوری
۱۳   مسئول دبیرخانه
 ۱۴ محمدحسین بهادلی مسئول امور حقوقی